гр. Свищов, ул. "Цар Освободител" 2
087 925 0841   hotel.odisei   reservation@hotelsvishtov.com      

Общи условия

1. РЕЗЕРВАЦИИ
1.1. Заявката за резервация се извършва онлайн чрез формата за резервации Резервацията се счита за валидна ако е направена 1 ден преди датата на настаняване.
1.2. ХОТЕЛ "Одисей". връща потвърждение на резервацията по зададения от Вас имейл до 1 час. След направянето и в сайта www.pripopa.com

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2.1.Авансовото плащане по Вашата резервация е стойността на първата нощувка и може да бъде изпратено по следните два начина :По банков път на сметката на Хотел „ОДйсей“ или като въведете номерата на Вашата дебитна или кредитна карта във виртуалният ни ПОС терминал в сайта ни www.pripopa.com
2.2. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ХОТЕЛ "Одисей". се задължава да предостави в съответствие с настоящите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. ХОТЕЛ "Одисей". има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. ХОТЕЛ "Одисей". има право да задържи депозита в размер на първата нощувка.
3.3. ХОТЕЛ "Одисей" се задължава да уведоми своевременно Потребителя за евентуални промени в цените на предлаганите туристически услуги.
3.4. Потребителят се задължава да заплати стойността на първата нощувка в срок до една седмица , считано от датата на направената резервация онлайн.
3.5 Ако потребителят направи резервация до 5 дни преди датата на настаняване не е задължително да превежда депозит , но при възможност от Ваша страна и като гаранция за престоя Ви е желателно да бъде преведен депозит в размер на стойността на една нощувка.
3.6 Ако желаете да промените детайлите на Вашата резервация след като сте получили потвърждение Ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.
3.7. Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си на трето лице без да е уведомил за това ХОТЕЛ "Одисей".

4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ХОТЕЛ "Одисей". на услугите по резервацията, той се задължава да компенсира потребителя при надлежно доказани в писмена форма вреди, ако рекламацията е подадена в срок не по-късно от 7 дни след края на резервацията. ХОТЕЛ "Одисей". се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя. Максималната граница на отговорност на ХОТЕЛ "Одисей". в тези случаи е до 80 % от стойността на тези услуги.
4.2. ХОТЕЛ "Одисей". не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на резервацията, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на резервацията
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ХОТЕЛ "Одисей" и неговите контрагенти/партньори/ при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.3. Ако ХОТЕЛ "Одисей" не може да извърши настаняване в заявеното от Потребителя време за настаняване, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя и да му предложи друго заведение за настаняване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 24 часа след получаване на уведомлението от ХОТЕЛ "Одисей". Потребителят декларира, че посочените от него в резервационната бланка телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от ХОТЕЛ "Одисей". за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от резервацията си, без да дължи неустойки или обезщетение, като ХОТЕЛ "Одисей". му възстановява платените от него суми по резервацията в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

5. НЕУСТОЙКИ
5.1. В случай на анулация от страна на Потребителя в срок до 2 дни преди датата на настаняване ХОТЕЛ "Одисей". връща пълния размер на евентуалния депозит.
5.2. В случай на анулация от страна на Потребителя в срок по-малко от 2 дни, тоест един ден или на датата на настаняването ХОТЕЛ "Одисей". удържа неустойка в размер на 1 нощувка по направената резервация.
5.3. При предсрочно заминаване на туриста се удържа неустойка в размер на една нощувка.
5.4. При форсмажорни обстоятелства, независещи от Потребителя и ХОТЕЛ "Одисей". сумата по резервацията на Потребителя се връща на 100%. За форсмажорни обстоятелства се считат такива непредвидими и неконтролируеми събития като земетресения, наводнения или други стихийни бедствия и катастрофи, а също така стачки, война или военни действия.